Artykuły Komentarze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach » Konkursy

Konkursy

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach

ogłasza dwuetapowy konkurs  ładnego pisania

„Mistrz kaligrafii”

 

I. Cele konkursu:

 • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,

 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,

 • zachęcenie młodzieży do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,

 • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma,

 • propagowanie twórczości wybranego twórcy lub określonej tematyki.

 

II. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

 • każda gmina wyłania 5 najlepszych prac.

 • uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać fragment dowolnej prozy oraz podpisać się ozdobnymi inicjałami (pierwszymi literami imienia i nazwiska.

 

III. Przebieg konkursu jest dwuetapowy:

 • I etap – eliminacje gminne – rozstrzygnięcie 14 kwietnia 2015 r. w bibliotekach gminnych, następnie wyłonione prace należy nadesłać w terminie do 20 kwietnia 2015 r. na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce z dopiskiem „Mistrz kaligrafii”

 • II etap – eliminacje powiatowe –  rozstrzygnięcie 28 kwietnia 2015 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach.

 

IV. Kryteria oceny prac:

 • tekst napisany  na gładkim, białym papierze (co zwiększa stopień trudności) o formacie A4,

 • orientacja strony dowolna,

 • wykorzystanie fragmentów twórczości wybranego autora tekst napisany odręcznie dowolną techniką (pióro, długopis, ołówek),

 • tekst musi zawierać 12 wersów,

 • praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami),

 • praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu),

 • podpisane prace dostarczyć w wyznaczonym terminie do biblioteki publicznej

 • każda praca powinna zawierać metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy  z informacją: Imię i nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko opiekuna, pełną nazwę szkoły oraz numer telefonu szkoły.

 • prace  powinny być nadesłane niezgięte, w kopertach A4.

 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 

Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa odbędą się po dokonaniu oceny prac przez organizatorów w dniu 6 maja 2015 r. o godzinie 1100 w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. (17) 22 18 367

e-mail: dzieciecy@bpropczyce.eu

 

—————————————————————————————————-

 

Konkurs na Ekslibris

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

1. Organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach
ul. Grunwaldzka 19
39 – 100 Ropczyce

2. Cel konkursu:

Celem konkursu jest popularyzacja i promocja biblioteki przez stworzenie graficznego znaku bibliotecznego. Książki biblioteki będą sygnowane nagrodzonym Ekslibrisem.

3. Terminy:

Termin składania prac konkursowych upływa 15 maja 2015 r. W przypadku prac przesłanych pocztą liczy się data wpływu.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz osoby dorosłe.
b) Do konkursu można zgłaszać prace w formie czarno – białej grafiki.
c) Dopuszcza się prace wykonane techniką komputerową.
d) Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
e) Każda praca powinna zawierać, połączone z polem kompozycji:

Napis „Ex libris”
Nazwę właściciela, tj. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.

f) Każdą zgłaszaną na konkurs pracę należy dostarczyć do Organizatora w dwóch wersjach:

– w wersji elektronicznej (zapisanej na płycie CD); zapis elektroniczny w postaci grafiki wektorowej, pliki formatu: .wmf, .cdr lub .eps (napisy zamienione na krzywe) lub zeskanowane projekty wykonane w technikach tradycyjnych w rozdzielczości min. 300 dpi, pliki formatu: .jpg, .tiff

oraz

– w wersji papierowej (wydruk ww. wersji elektronicznej) w dwóch egzemplarzach – jeden formatu A4, drugi będący miniaturą pierwszego o wymiarach minimum 5 cm x 5 cm, maximum – 7 cm x 7 cm, opatrzonych na odwrocie godłem autora. Prace nie mogą być naklejone ani oprawione.

g) Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 prace.

5. Do zgłoszonych prac należy dołączyć:

Zaklejoną kopertę opatrzoną hasłem, zawierającą imię i nazwisko autora, adres, telefon. W przypadku uczniów zgłoszonych przez szkołę: nazwisko opiekuna, nazwa szkoły, klasa.

oraz oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania konkursowego pod nazwą Konkurs na Ekslibris Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Zezwalam na nieodpłatne użycie i rozpowszechnianie moich prac w celu promowania konkursu pod nazwą Konkurs na Ekslibris Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

…………………………
(podpis)

6. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora MiPBP w Ropczycach. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 27 maja 2015 r.

Postanowienia końcowe:

a) Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej
b) Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Autora wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
c) Regulamin jest dostępny w siedzibie biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki.
d) Prace należy składać lub nadsyłać na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39 – 100 Ropczyce.

 

Informacje o konkursie:

tel. (17) 22 18 367

e-mail: wypozyczalnia@bpropczyce.eu

 

Komentarze zostały zamknięte.