Artykuły Komentarze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach » Statut MiPBP

Statut MiPBP

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

1)   ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze  zm.),
2)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74 ze  zm.),
3)   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zm.),
4)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.),
5)   innych przepisów.

 

§ 2

 

Organizatorem biblioteki jest Gmina Ropczyce w Ropczycach.

 

§ 3

 

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ropczyce, a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim   biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej.

 

§ 4

 

1.   Siedzibą biblioteki jest  miasto Ropczyce.
2.   Biblioteka działa  na obszarze Gminy Ropczyce,  a w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej  na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w woj. podkarpackim.

 

§ 5

 

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Ropczyc, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej – Zarząd Powiatu.

 

§ 6

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

 

§ 7

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu: Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna w Ropczycach.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 8

 

Biblioteka jest nadrzędną placówką miejskiej,  gminnej i powiatowej sieci bibliotek i służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki  i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

 

§ 9

 

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie materiałów służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym,  starym i niepełnosprawnym,
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, udzielanie bibliotekom samorządowym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem przez powiatową sieć bibliotek publicznych zadań statutowych,
7)   badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i gminy oraz skuteczność ich zaspokajania,
8)   opracowywanie sprawozdań statystycznych z działalności Biblioteki,
9)   doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
10) doskonalenie zawodowe pracowników, popularyzacja książki i czytelnictwa.

 

§ 10

 

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA, PRACOWNICY

 

§ 11

 

1.    Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.    Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Ropczyc po zasięgnięciu opinii związków i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece, a także Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
3.    Powołanie dyrektora Biblioteki może nastąpić w drodze konkursu, który przeprowadza Burmistrz Ropczyc w oparciu o ustalony przez siebie regulamin konkursu.

 

§ 12

 

1.    W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.
2.    Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników wykonuje Dyrektor Biblioteki, a w stosunku do Dyrektora Burmistrz Ropczyc.

 

§ 13

 

1.    Pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
2.    Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie właściwych resortowych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury oraz regulaminu wynagradzania obowiązującego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach.
 

§ 14

 

1.    Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne.
2.    W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Miejska i  Powiatowa  Biblioteka Publiczna – Ropczyce, ul. Grunwaldzka 19, – oddział  główny.
2) Filie miejskie i gminne:

a) Filia Ropczyce – Witkowice, ul. Sucharskiego 101,
b) Filia Brzezówka 161,
c) Filia Gnojnica  146,
d) Filia Lubzina 187,
e) Filia Niedźwiada 113.

 

§ 15

 

1.    Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
2.    Biblioteka może powoływać oddziały filialne za zgodą Rady Miejskiej.

 

§ 16

 

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki oraz rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 17

 

1.    Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2.    Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
3.    Podstawą działalności finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miejską i Radę Powiatu.
4.    Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) dotacje budżetowe,
3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
4) środki otrzymane z innych źródeł.

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 

1.    Statut Bibliotece nadaje Rada Miejska.
2.    Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 19

 

Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru komunalnych instytucji kultury prowadzonego przez gminę.

 

§ 20

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach

 

Komentarze zostały zamknięte.