Artykuły Komentarze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach » Regulaminy MiPBP

Regulaminy MiPBP

 

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

§1

Prawo i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

  • okazać dowód osobisty bądź aktualną legitymację z fotografią, obcokrajowcy zobowiązani są okazać paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,

  • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,

  • odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika

  Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. Dane Czytelnika są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Mogą być wykorzystane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywania obowiązków statystycznych.

 

§2

Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów

 1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Księgozbiór można przeglądać, korzystając ze stanowiska komputerowego przeznaczonego dla czytelników  bądź z katalogu OPAC dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

 2. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek lub materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz indywidualnie może zwiększyć limit konta czytelnika. Użytkownik Wypożyczalni dla dorosłych może wypożyczyć materiały  biblioteczne na okres 35 dni.

 3. Można osobiście lub telefonicznie przedłużyć termin zwrotu książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, numer karty oraz tytuły wypożyczonych książek. Samodzielna prolongata materiałów bibliotecznych poprzez Internet możliwa jest tylko wtedy, gdy na materiały te nie oczekują inni czytelnicy, nie są one przetrzymane,  a użytkownik nie posiada innych blokad systemowych na koncie.

 4. Wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. Możliwa jest rezerwacja i zamawianie wybranych materiałów w wypożyczalni bądź samodzielnie przez Internet.

 5. Materiały biblioteczne zarezerwowane oczekują na odbiór przez 5 dni, w przypadku lektur 3 dni.

 6. W wypożyczalni funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów zbiorów. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika.

 7. Czytelnik posiadający Kartę zniszczoną powinien ją wymienić.

 8. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom (z wyjątkiem czytelników, którzy z przyczyn losowych upoważnili do odbioru materiałów bibliotecznych inną osobę).

 9. O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela.

 10. Trzecia i kolejna Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna. Wysokość opłat jest regulowana zarządzeniem dyrektora.

 11. Karta Czytelnika ważna jest bezterminowo.

 12. Konto czytelnicze ważne jest w ciągu danego roku kalendarzowego. Bibliotekarz ma prawo przedłużyć ważność konta na kolejny rok kalendarzowy.

 13. Czytelnik, podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu, przyjmuje równocześnie do wiadomości konsekwencje odszkodowawcze.

 

§3

Porady i informacje

 1. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

 2. Biblioteka może wykonywać odpłatne odbitki kserograficzne i wydruki komputerowe. Wysokość opłat reguluje cennik wywieszony do wiadomości czytelników.

 3. W ramach usługi Książka na telefon bibliotekarz dostarcza nieodpłatnie książki do domu Czytelnikom z dysfunkcjami ruchu i osobom starszym.

 

§4

Obowiązki Czytelnika

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących  własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zaś zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik.

 3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić  zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki; po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W przypadku niezwrócenia w terminie materiałów bibliotecznych następuje blokada konta czytelniczego.

 2. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący materiały biblioteczne może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.

 3. Jeżeli Czytelnik zwleka ze zwrotem książek lub materiałów bibliotecznych, Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia, a także możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce.

 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.

 3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 VIII 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), jak również prawo do kontroli przetwarzania danych przewidziane art. 32 ustawy.

 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

 5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 2.

 

§7

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować do dyrektora biblioteki.

 3. Dyrektor ma prawo do aktualizowania regulaminu Wypożyczalni dla dorosłych w celu wprowadzania zmian dotyczących obsługi systemu bibliotecznego.

 

 

_________________________________________________________________

 

 

Regulamin Czytelni

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

§1

Prawo i warunki korzystania

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy chętni, którzy ukończyli 12 lat.

 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

 3. Czytelnik jest zobowiązany pozostawić u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument potwierdzający tożsamość.

 4. Wierzchnie okrycia  należy pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym.

 5. W czytelni obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów, używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów.

 

§2

Zasady korzystania ze zbiorów

 1. W czytelni można korzystać ze zbiorów czytelni, wypożyczalni, baz danych i Internetu.

 2. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

 3. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, baz danych, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 4. Przyniesione ze sobą książki i czasopisma czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

 5. Z czasopism bieżących oraz zasobów Internetu czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza, wpisując się do Rejestru odwiedzin Czytelni.

 6. Z czytelni można wypożyczyć czasopisma bieżące na zewnątrz po 3 dniach od zarejestrowania w agendzie.

 7. Książki i czasopisma znajdujące się w magazynie zamawiane są u dyżurnego bibliotekarza.

 8. Zbiory dostarczone z magazynu przechowywane są w czytelni do 5 dni.

 9. Na kopiowanie tekstów, rysunków, planów, map itp. Czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.

 10. Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca wykorzystane materiały i otrzymuje dokument potwierdzający tożsamość.

 11. W uzasadnionych przypadkach książki Czytelni można wypożyczyć do domu po pozostawieniu ważnego dokumentu tożsamości. Maksymalnie można wypożyczyć 5  woluminów.

 12. Wypożyczenia można dokonać 15 minut przed zamknięciem czytelni, zwrot musi nastąpić najpóźniej 15 minut po otwarciu Czytelni dnia następnego. W przypadku wypożyczenia dokonanego przed dniem wolnym od pracy, zwrot winien nastąpić w pierwszym dniu otwarcia czytelni w czasie wyżej określonym.

 13. Na zewnątrz nie wypożycza się wydawnictw encyklopedycznych, słowników i albumów.

 

§3

Wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów innych bibliotek drogą wypożyczenia międzybibliotecznego.

 2. Zamówienie należy składać bezpośrednio w Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Czytelnik składa zamówienie, podając opis bibliograficzny:

  • dla wydawnictw zawartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,

  • dla wydawnictw ciągłych: tytuł czasopisma, miejsce wydania, tom, rocznik, nr zeszytu, strony, nazwisko autora, tytuł artykułu.

 4. Materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się w Czytelni przez okres jednego miesiąca, jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu.

 5. Wszystkie koszty związane ze sprowadzeniem do biblioteki materiałów pokrywa czytelnik.

 6. w przypadku nadesłania przez bibliotekę dokumentu wtórnego (kserokopia,wydruk, mikrofilm itp.) Czytelnik pokrywa koszty zgodnie z wystawionym rachunkiem i staje się właścicielem materiału.

 

§4

Obowiązki Czytelnika

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów.

 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych czytelnik odkupuje zniszczony księgozbiór.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce

 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej  do upowszechniania książki i czytelnictwa.

 3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 VIII 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), jak również prawo do kontroli przetwarzania danych przewidziane art. 32 ustawy.

 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

 5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 2.

 

§7

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.

 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy Czytelni należy kierować do dyrektora biblioteki.

 3. Dyrektor ma prawo do aktualizowania Regulaminu Czytelni w celu wprowadzania zmian dotyczących obsługi systemu  bibliotecznego.

 

 

_________________________________________________________________

 

 

Regulamin Oddziału dla Dzieci

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

 

§1

Prawo i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby bez względu na wiek.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

  • okazać dowód osobisty bądź aktualną legitymację z fotografią, obcokrajowcy zobowiązani są okazać paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,

  • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,

  • odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika

  Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. Dane Czytelnika są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Mogą być wykorzystane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywania obowiązków statystycznych.

 

§2

Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów

 1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Księgozbiór można przeglądać, korzystając ze stanowiska komputerowego przeznaczonego dla czytelników bądź z katalogu OPAC dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

 2. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek lub materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz indywidualnie może zwiększyć limit konta czytelnika. Użytkownik Oddziału dla dzieci może wypożyczyć materiały  biblioteczne na okres 35 dni.

 3. Można osobiście lub telefonicznie przedłużyć termin zwrotu książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, numer karty oraz tytuły wypożyczonych książek. Samodzielna prolongata materiałów bibliotecznych poprzez Internet możliwa jest tylko wtedy, gdy na materiały te nie oczekują inni czytelnicy, nie są one przetrzymane,  a użytkownik nie posiada innych blokad systemowych na koncie.

 4. Wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. Możliwa jest rezerwacja i zamawianie wybranych materiałów w wypożyczalni bądź samodzielnie przez Internet.

 5. Materiały biblioteczne zarezerwowane oczekują na odbiór przez 5 dni, w przypadku lektur 3 dni.

 6. W wypożyczalni funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów zbiorów. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika.

 7. Czytelnik posiadający Kartę zniszczoną powinien ją wymienić.

 8. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom (z wyjątkiem czytelników, którzy z przyczyn losowych upoważnili do odbioru materiałów bibliotecznych inną osobę).

 9. O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą  przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela.

 10. Trzecia i kolejna Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna. Wysokość opłat jest regulowana zarządzeniem dyrektora.

 11. Karta Czytelnika ważna jest bezterminowo.

 12. Konto czytelnicze ważne jest w ciągu danego roku kalendarzowego. Bibliotekarz ma prawo przedłużyć ważność konta na kolejny rok kalendarzowy.

 13. Czytelnik, podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu, przyjmuje równocześnie do wiadomości konsekwencje odszkodowawcze.

 

§3

Porady i informacje

 1. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

 2. Biblioteka może wykonywać odpłatne odbitki kserograficzne i wydruki komputerowe. Wysokość opłat reguluje cennik wywieszony do wiadomości czytelników.

 3. W ramach usługi Książka na telefon bibliotekarz dostarcza nieodpłatnie książki do domu Czytelnikom z dysfunkcjami ruchu i osobom starszym.

 

§4

Obowiązki Czytelnika

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących  własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zaś zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik.

 3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić  zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W przypadku niezwrócenia w terminie materiałów bibliotecznych następuje blokada konta czytelniczego.

 2. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący materiały biblioteczne może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.

 3. Jeżeli Czytelnik zwleka ze zwrotem książek lub materiałów bibliotecznych, Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia, a także możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce.

 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat   i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.

 3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 VIII 1997 r.   o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), jak również prawo do kontroli przetwarzania danych przewidziane art. 32 ustawy.

 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie  i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

 5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 2.

 

§7

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować do dyrektora biblioteki.

 3. Dyrektor ma prawo do aktualizowania Regulaminu Oddziału dla dzieci w celu wprowadzania zmian dotyczących obsługi systemu bibliotecznego.

 

_________________________________________________________________

 

 

Regulamin Filii

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

 

§1

Prawo i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

  • okazać dowód osobisty bądź aktualną legitymację z fotografią, obcokrajowcy zobowiązani są okazać paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,

  • zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,

  • w placówkach zautomatyzowanych odebrać bezpłatną Kartę Czytelnika

  Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.

 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. Dane Czytelnika są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Mogą być wykorzystane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywania obowiązków statystycznych.

 

§2

Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów

 1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Księgozbiór można przeglądać korzystając ze stanowiska komputerowego przeznaczonego dla czytelników  bądź z katalogu OPAC dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

 2. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek lub materiałów bibliotecznych. Bibliotekarz indywidualnie może zwiększyć limit konta czytelnika. Użytkownik Filii MiPBP może wypożyczyć materiały  biblioteczne na okres 35 dni.

 3. Można osobiście lub telefonicznie przedłużyć termin zwrotu książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku prolongaty telefonicznej lub poprzez e-mail należy podać: nazwisko i imię, numer karty oraz tytuły wypożyczonych książek. Samodzielna prolongata materiałów bibliotecznych poprzez Internet możliwa jest tylko wtedy, gdy na materiały te nie oczekują inni czytelnicy, nie są one przetrzymane,  a użytkownik nie posiada innych blokad systemowych na koncie.

 4. Wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. Możliwa jest rezerwacja i zamawianie wybranych materiałów w wypożyczalni bądź samodzielnie  przez Internet.

 5. Materiały biblioteczne zarezerwowane oczekują na odbiór przez 5 dni, w przypadku lektur 3 dni.

 6. W wypożyczalni funkcjonuje komputerowa rejestracja wypożyczeń i zwrotów zbiorów. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika.

 7. Czytelnik posiadający Kartę zniszczoną powinien ją wymienić.

 8. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom (z wyjątkiem czytelników, którzy z przyczyn losowych upoważnili do odbioru materiałów bibliotecznych inną osobę).

 9. O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą  przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez właściciela.

 10. Trzecia i kolejna Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży jest odpłatna. Wysokość opłat jest regulowana zarządzeniem dyrektora.

 11. Karta Czytelnika ważna jest bezterminowo.

 12. Konto czytelnicze ważne jest w ciągu danego roku kalendarzowego. Bibliotekarz ma prawo przedłużyć ważność konta na kolejny rok kalendarzowy.

 13. Czytelnik, podpisując zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu, przyjmuje równocześnie do wiadomości konsekwencje odszkodowawcze.

 

§3

Porady i informacje

 1. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

 

§4

Obowiązki Czytelnika

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących  własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zaś zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Czytelnik.

 3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić  zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W przypadku niezwrócenia w terminie materiałów bibliotecznych następuje blokada konta czytelniczego.

 2. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący materiały biblioteczne może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.

 3. Jeżeli Czytelnik zwleka ze zwrotem książek lub materiałów bibliotecznych, Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia, a także możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie  z przepisami prawa.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce.

 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej  do upowszechniania książki i czytelnictwa.

 3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 VIII 1997 r.  o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), jak również prawo do kontroli przetwarzania danych przewidziane art. 32 ustawy.

 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

 5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 2.

 

§7

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 2. Skargi i wnioski dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować do dyrektora biblioteki.

 3. Dyrektor ma prawo do aktualizowania Regulaminu Filii MiPBP w celu wprowadzania zmian dotyczących obsługi systemu bibliotecznego.

 

 

Komentarze zostały zamknięte.