Artykuły Komentarze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach » Aktualności » Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Ekslibris Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Ekslibris Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

 

Konkurs na Ekslibris

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach

 

1. Organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach

ul. Grunwaldzka 19

39 – 100 Ropczyce

2. Cel konkursu:

Celem konkursu jest popularyzacja i promocja biblioteki przez stworzenie graficznego znaku bibliotecznego. Książki biblioteki będą sygnowane nagrodzonym Ekslibrisem.

3. Terminy:

Termin składania prac konkursowych upływa 15 maja 2015 r. W przypadku prac przesłanych pocztą liczy się data wpływu.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz osoby dorosłe.

b)  Do konkursu można zgłaszać prace w formie czarno – białej grafiki.

c)  Dopuszcza się prace wykonane techniką komputerową.

d)  Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

e) Każda praca powinna zawierać, połączone z polem kompozycji:

– napis: Ex libris

– nazwę właściciela: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach

f)  Każdą zgłaszaną na konkurs pracę należy dostarczyć do Organizatora w dwóch wersjach:

– w wersji elektronicznej (zapisanej na płycie CD); zapis elektroniczny w postaci grafiki wektorowej, pliki formatu: .wmf, .cdr lub .eps (napisy zamienione na krzywe) lub zeskanowane projekty wykonane w technikach tradycyjnych w rozdzielczości min. 300 dpi, pliki formatu: .jpg, .tiff

oraz

– w wersji papierowej (wydruk ww. wersji elektronicznej) w dwóch egzemplarzach – jeden formatu A4, drugi będący miniaturą pierwszego o wymiarach minimum 5 cm x 5 cm, maximum – 7 cm x 7 cm, opatrzonych na odwrocie godłem autora. Prace nie mogą być naklejone ani oprawione.

g)  Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 prace.

5. Do zgłoszonych prac należy dołączyć:

Zaklejoną kopertę opatrzoną hasłem, zawierającą imię i nazwisko autora, adres, telefon. W przypadku uczniów zgłoszonych przez szkołę: nazwisko opiekuna, nazwa szkoły, klasa.

oraz oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania konkursowego pod nazwą  Konkurs na Ekslibris Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Zezwalam na nieodpłatne użycie i rozpowszechnianie moich prac w celu promowania konkursu pod nazwą Konkurs na Ekslibris Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

…………………………

(podpis)

6. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora MiPBP w Ropczycach. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 27 maja 2015 r.

Postanowienia końcowe:

a) Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej

b) Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Autora wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

c) Regulamin jest dostępny w siedzibie biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki.

d) Prace należy składać  lub nadsyłać na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39 – 100 Ropczyce.

 

Informacje o konkursie:

tel. (17) 22 18 367

e-mail: wypozyczalnia@bpropczyce.eu

 

Zapisano pod: Aktualności

Komentarze zostały zamknięte.